OBOR PŮSOBNOSTI
Výkon zeměměřičských činností

Majetkoprávní podklady:
• vytyčování vlastnických hranic
• geometrické plány

Inženýrská geodézie:
• mapovací práce pro projekt
• vytyčování staveb v terénu dle projektové dokumentace
• zaměření skutečného provedení stavby včet. zpracování kompletní dokumentace pro příslušné úřady
   a správce inženýrských sítí
• zaměření inženýrských sítí

Projektová činnost ve výstavbě

Vyhotovení projektových dokumentací v oboru vodohospodářské stavby
• vodní nádrže a rybníky - obnova , výstavba, čištění, pasporty, manipulační a provozní řády
• úprava toků - revitalizace a obnova původních koryt, úprava vodních toků
• meliorace - odvodnění, oprava drenážních sítí po provedených plynovodech a vodovodech
• inženýrské sítě - kanalizace, pasporty
• posouzení odtokových poměrů u navrhovaných nebo současných staveb - zátopové čáry při    návrhových průtocích Q20, Q50, Q100

Projektové dokumentace jsou zhotovovány včetně vyřízení potřebných povolení - územní řízení
o umístění stavby, vodoprávní povolení, nakládání s vodami, případné vyřízení výjimek souvisejících
s plánovanou stavbou

Inženýrská činnost ve výstavbě

• koordinační práce při výstavbě obytných zón - výškopisné zaměření, parcelace, vynětí ze ZPF,    zajištění potřebných vyjádření

• koordinace ostatních dílčích projektů - elektro, komunikace, voda, kanalizace

• kompletní služby od :
  - zaměření staveniště
  - zjištění vlastnických vztahů
  - zajištění územního rozhodnutí
  - vynětí ze ZPF
  - zajištění nutných výjimek - např. ochrana přírody,výjimka MŽP, ...
  - povolení sjezdu ze stávající komunikace
  - stavební a vodoprávní povolení
  - podklady pro výběrové řízení
  - podklady pro kolaudaci
  - skutečné zaměření, geometrické plány

© VOKO reklama 2002 | Všechna práva vyhrazena | webmaster